Στην ενότητα Είδη μπορείτε να:

  • Εισάγετε και επεξεργαστείτε το αρχείο κωδικών των Ειδών της επιχειρησής σας
  • Δείτε τις κινήσεις των κωδικών συνοπτικά και αναλυτικά
  • Να ταυτοποιήσετε κωδικούς ειδών με ελέυθερα είδη
  • Να διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
myTimologisi  Home page myTimologisi  profile page

Κωδικοποίηση Ειδών


Τα αγαθά και οι υπηρεσίες, εφ' εξής τα είδη, αποτελούν μία αυτόνομη οντότητα για την παρακολούθηση κάθε επιχείρησης. Τα είδη αυτά μπορούν να παρακολουθούνται μέσω κωδικοποίησης. Η κωδικοποίηση αυτή μπορεί να διαφέρει μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων ή ακόμα και μέσα στην ίδια επιχειρηματική μονάδα. Η εφαρμογή myTimologisi δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης της δομής του κωδικού του είδους με την χρήση ειδικού ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ.
Επίσης δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης λεκτικών κειμένων με την μορφή κωδικοποιημένου είδους/σχολίου για επαναλαμβανόμενη χρήση.

Image
Image
Image

Τα είδη χωρίζονται σε 3 Βασικές Κατηγορίες:

Είδη Αποθήκης

Πρόκειται για φυσικά αγαθά που αγοράζουμε και/ή πουλάμε.

Υπηρεσίες

Μια υπηρεσία έχει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά ενός είδους εκτός του ό,τι είναι άυλο αγαθό. Παρότι μπορεί να έχει και ποσότητα (π.χ. ώρες εργασίας) συχνά για ευκολία περιοριζόμαστε στην ποσότητα 1.

Βοηθητικά είδη

Γραμμές στο παραστατικό που δεν αποτελούν εμπορική συναλλαγή αλλά την βοηθούν π.χ. σχόλια.Image


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εφαρμογή myTimologisi υποστηρίζει την έκδοση παραστατικών με ελεύθερο κωδικό είδους (που δεν έχει προηγουμένως δημιουργηθεί στο αρχείο ειδών) για το οποίο δίνεται και η δυνατότητα να αντιστοιχισθεί σε είδος που υπάρχει (να γίνει ταυτοποίηση) ή ακόμα και να δημιουργηθεί στο αρχείο κωδικών.TIPS: περισσότερες λεπτομέρειες για τον κωδικό διαμόρφωσης θα βρείτε στην ενότητα [ΕΙΔΗ->ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ].

Αρχική Κατάσταση


Επιλέγοντας Είδη, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα "Διαχείριση Στοιχείων" εμφανίζοντας τους πενήντα πρώτους Συμβαλλόμενους. Η εμφάνιση γίνεται με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας ανά Ονομασία, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητα, Οδό, Αριθμό, Τηλέφωνο. Απλά πατήστε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και ταξινομήστε αντίστοιχα τις εγγραφές.

2 μήνες Δωρεάν Χρήση